OGŁOSZENIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treści z podstawy programowej na tydzień od 01.06- 05.06.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treści z podstawy programowej na tydzień od 25.05- 29.05.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treści z podstawy programowej na tydzień od 18.05- 22.05.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Treści z podstawy programowej na tydzień od 04.05- 08.05.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treści z podstawy programowej na tydzień od 27.04- 30.04.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treści z podstawy programowej na tydzień od 20.04- 24.04.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treści z podstawy programowej na tydzień od 15.04- 17.04.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treści z podstawy programowej na tydzień od 06.04- 08.04.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treści z poszczególnych przedmiotów obowiązujące od 30.03.2020- 03.04.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Organizacja kształcenie na odległość dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wężyskach i oddziałów przedszkolnych - do pobrania

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja kształcenia zdalnego - 25.03.2020 r. 

 Organizacja kształcenie na odległość dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wężyskach i oddziałów przedszkolnych


Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które:
 mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:
 dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
 stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
 materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
 innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela
i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.
Działania nauczycieli w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
 dziennik elektroniczny LIBRUS SYNERGIA do którego wszyscy mają dostęp
 komunikację poprzez pocztę elektroniczną z nauczycielem i w sposób z nim uzgodniony;
 media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu – uzgodnione z uczniami i na miarę ich możliwość z uwzględnieniem wieku uczniów ;
 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych w ogłoszeniach LIBRUSA i na stronie internetowej szkoły;
 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada w domu
 kontakt telefoniczny z nauczycielem – o ile nauczyciel udostępni swój prywatny numer lub przez sekretariat szkoły nr. 683831867 ;
 wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;
 „skrzynkę podawczą” w szkole do odbioru prac uczniów dostarczanych przez rodziców lub pocztę, kuriera itp.;

Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!
Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe poprzez Wiadomości w LIBRUSIE, lub (w postaci skanów lub plików)- jeśli nauczyciele wskażą adres mailowy, a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem i ustalać sposób dostarczenia pracy ( w przypadku braku telefonu do nauczyciela dzwonimy do szkoły na sekretariat i prosimy o kontakt nauczyciela – tel. 683831867).
Również uczniowie mogą wykonać pracę w zeszycie przedmiotowym , zeszycie ćwiczeń , a zostanie sprawdzona przez nauczyciela po powrocie do szkoły.
Przesyłanie prac drogą elektroniczną – nie dłuższych niż jedna strona B-5
Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców).!
Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron.
Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, smsy) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom według swoich możliwości, a napotkanych trudnościach informują nauczyciela.
Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu. Jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na zakończenie bez problemu obowiązkowego materiału w normalnym, ustalonym wcześniej terminie.
Zdalną naukę realizujemy w codziennie w godzinach od 8.00 do 15 zgodnie z planem zajęć zamieszczonym w Librusie. W tym czasie nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie i pozostają do dyspozycji uczniów (konsultacje) i rodziców.


Wychowawca klasy
- w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób
z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

Nauczyciele
1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach
i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
3. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym).
Warto pamiętać, że:
logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.
4. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości
i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane
z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
5. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
6. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu
w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.


Uczniowie
1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt
z wychowawcą i nauczycielami.
2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.
7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
Rodzice

1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
Edukacja przedszkolna
Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.
Nauczycielu
Utrzymuj kontakt z rodzicami, korzystając z telefonu, poczty elektronicznej lub komunikatorów, by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Największym wrogiem dziecka jest nuda, zatem poradź, zaproponuj, jakie można zastosować działania, by dziecko mogło przejawiać ukierunkowaną aktywność, sprzyjającą jego harmonijnemu rozwojowi. Zwróć uwagę na te obszary, w których podczas pracy z grupą zaobserwowałeś słabsze umiejętności dziecka. Zasugeruj pewne rozwiązania pamiętając, że rodzice mają także zazwyczaj obowiązki zawodowe.
Wykorzystaj w tym celu:
a) Wiadomości w dzienniku Librus
b) Komunikatory – ustalone z rodzicami;
c) kontakt telefoniczny -
d) inne formy kontaktu Podanie na stronie szkoły i w ogłoszeniach LIBRUSA zestawu możliwych do zrealizowania działań, zadań).
Możesz udostępnić rodzicom:
a) propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
b) konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabawy dzieci z jego grupy, adekwatną do realizowanego programu;
c) opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
d) linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line.
Nie zapominaj, że podstawową formą aktywności dziecka w wychowaniu przedszkolnym jest zabawa.
Pamiętaj, że nie każdy rodzic musi mieć przygotowanie pedagogiczne - uwzględniaj to
w informacjach i przekazach do rodziców.

Rodzicu
Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.
Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli
i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.
Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

Edukacja wczesnoszkolna
Zacząć należy od spokojnego wyjaśnienia dzieciom nowej sytuacji, w której się znalazły, wskazania dlaczego ważny jest proces izolowania rodzin i poszczególnych ludzi. Tu również jest okazja do wdrażania zasad utrzymywania czystości i higieny.
Nauczycielu
Za pośrednictwem strony Librusa lub innej formy komunikacji, udostępnij rodzicom:
a) propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów do wyboru;
b) konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, adekwatnej do realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub udostępniane propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;
c) propozycje lektur, zestawy ćwiczeń i zadań, zgodnych z założeniami wybranego w danej klasie programu nauczania;
.
Pamiętaj, aby wspierać aktywności dzieci, a nieco rzadziej zadawać obowiązkowe zadania i ćwiczenia do wykonania.
Nauczycielu, kontaktuj się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu, częściej wskazując czynności praktyczne, niż te , które polegają na wypełnianiu kart pracy.

Rodzicu
Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób wzbogacasz ich słownictwo i wiedzę o świecie. Wykorzystaj pobyt w domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania.
Próbuj włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).

Dyrektor szkoły
Iwona Skołozubow

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakres pracy dla sześciolatków - 25.03.2020 r.

Tematyka tygodnia:WIOSNA
Poniedziałek
temat:Przyszła wiosna. 1.Na podstawie obserwacji dzieci- omówienie zjawisk pogody wiosną, omówienie zjawisk zachodzących w przyrodzie. 2. Praca w kartach pracy-utrwalenie wiadomości o wiośnie. 3. Portret Pani Wiosny- praca plastyczna.-rysowanie kredkami.
Wtorek,
temat:wiosna na łące. 1.Piosenka"Maszeruje wiosna" 2.Utrwalenie poznanych cyfr w zakresie 0-10 oraz umiejętności dodawania i odejmowania
Środa
temat:pierwszy motyl. 1. Utrwalenie piosenki 2.Poznanie budowy i kolorów motyla 3. "Pierwszy motyl" -praca plastyczna-malowanie farbami
Czwartek
,temat:wiosenne kwiaty. 1.Poznanie wczesnowiosennych kwiatów 2.Zapoznanie z monetami 1,2 i 5 zł oraz banknotem 10zl. 3. Układanie zdań przeczących do podanych twierdzeń.
Piątek
,temat:Poszukiwanie oznak wiosny. 1. Poznawanie zwiastunów wiosny 2. Utrwalenie piosenki 3. Wiosenny kwiatek-praca plastyczna(oklejanie plasteliną).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakres treści nauczania do 27.03.2020 - 24.03.2020 r.

Zakres treści nauczania do 27 marca 2020
KL Teresa Banaś
Krąg tematyczny: W krainie wyobraźni.

Dni tygodnia Realizowane treści
Poniedziałek
23.03.2020r.
Lubimy fantazjować. Liczba 19 w aspekcie głównym i porządkowym, i jej zapisywanie; numeracyjne przypadki dodawania w zakresie 19; rozwiązywanie zadań; porównywanie liczb; ćwiczenia w dodawaniu w zakresie 19 - szukanie liczby spełniającej podane warunki, kwadraty liczbowe. Głośne czytanie wiersza N. Usenko "Fantazja"; wypowiedzi wyjaśniające znaczenie tytułu wiersza; wypowiedzi na temat sposobów na nudę; tworzenie i opowiadanie historyjki związanej z wybraną postacią; uzupełnianie zdań wyrazami z ś, si; tworzenie i rysowanie dalszego ciągu historyjki; układanie pytań do ilustracji; rozwiązywanie zagadek.
Wtorek
24.03.2020r.
Wieczór ciekawych opowieści. Układanie liczb w porządku rosnącym, porównywanie liczb; układanie i rozwiązywanie zadań - obliczenia w zakresie 19; obliczania działań w tabelach funkcyjnych; rozpoznawanie figur geometrycznych; do t. 128: wprowadzenie liczby 20 i nauka jej pisania; numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 20; analiza i rozwiązywanie zadań tekstowych - obliczenia w zakresie 20.Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica, rozmowa sprawdzająca rozumienie tekstu; omówienie ilustracji i tekstu; wprowadzenie liter ć, Ć na oznaczenie głoski miękkiej; ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej wyrazów z głoską ć; głoska miękka ć w bezokoliczniku; czytanie zdań ze zrozumieniem; tworzenie wyrazów ze spółgłoską ć na końcu wyrazu. Wykonanie papierowych pacynek zgodnie z podaną instrukcją.
Środa
25.03.2020r.
O zachowaniu w teatrze. Kopiowanie i wklejanie elementów z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych; rozwiązywanie zadań przyrodniczych. Słuchanie opowiadania o Kubie i Bubie; opowiadanie o ich przygotowaniach do wizyty w teatrze i ich zachowaniu; wypowiedzi na temat wizyt w teatrze na podstawie opowiadania i własnych doświadczeń; wprowadzenie zapisu głoski miękkiej ci, Ci; głośne czytaniu tekstu; tworzenie sylab z głoską ci, wyszukiwanie ich w wyrazach; rozwiązywanie rebusów, pisanie wyrazów z ci; przepisywanie zdań z drukowanego wzoru; rodzina wyrazów. o t. 129: poznawanie pracy aktora i lalkarza oraz innych osób pracujących w teatrze;
Czwartek
26.03.2020r
Aktorzy w teatrze bajek. Liczba 20 w aspekcie porządkowym; dopełnianie do 20; obliczanie składników, gdy jest znana suma; obliczenia pieniężne - rozmienianie banknotu 20 zł; układanie i rozwiązywanie zadań związanych z kupowaniem i płaceniem - dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, wykorzystanie danych z ilustracji; mierzenie i porównywanie długości pasków. Wzbogacanie słownictwa związanego z teatrem; wypowiedzi na temat wyglądu teatru - na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń; głośne czytanie tekstu ; słuchanie informacji o teatrze lalek; nazwy lalek teatralnych, łączenie rzeczowników i przymiotników, układanie z nimi zdań; zdań z wyrazami z ć, ci. Wykonanie farbami, flamastrami i kredkami obrazu z wykorzystaniem barwnej plamy.
Piątek
27.03.2020r.
Dzień odkrywców. Bawimy się w teatr. Doskonalenie umiejętności rachunkowych - dodawanie w zakresie 20, układanie wyników działań w porządku rosnącym .Ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość, kreatywność i pamięć; rozwiązywanie rebusów; doskonalenie umiejętności językowych - zabawy wyrazami, czytanie ze zrozumieniem.
Język niemiecki
1. Piosenka z podręcznika "Was machst du?"
- piosenka jest na płycie do podręcznika, przesłanie piosenki w formie pliku mp 3 – do wyboru
- utrwalenie słownictwa z rozdziału Mein Haus – wykorzystanie podręcznika i ćwiczeń oraz Quizlet.com ( można robić ćwiczenia na komputerze, tablecie i telefonie), zadanie z Quizlet.com również w formie PDF

Religia
Uczeń wie , że Jezus umarł na krzyżu z miłości do nas i dlatego uczymy się również wielkiego szacunku dla krzyża. Wychowanie fizyczne
Gimnastyka – wykonywanie ćwiczeń rozluźniających mięśnie, korygujących postawę ( podskoki, wyskoki, pajacyk, skłony, przysiady..)
Kl.II
Propozycje tematów i materiałów podręcznikowych:
116. Witaj, wiosno! – „Elementarz odkrywców” PZ cz. 3 s. 46–47, Z cz. 3 s. 58–59, M cz. 2 s. 32–33
117. Czy już widać wiosnę w lesie? – „Elementarz odkrywców” PZ cz. 3 s. 48–50, Z cz. 3 s. 60–61, PM cz. 2 s. 22, M cz. 2 s. 34–35
118. Nasze wiosenne porządki – „Elementarz odkrywców” PZ cz. 3 s. 51–52, Z cz. 3 s. 62, PM cz. 2 s. 23, M cz. 2 s. 36–37
119. Groźna woda – „Elementarz odkrywców” PZ cz. 3 s. 53–55, Z cz. 3 s. 63, M cz. 2 s. PM cz. 2 s. 24–25, M cz. 2 s. 38
120. Potyczki ortograficzne. Inaczej piszę, niż słyszę – „Elementarz odkrywców” PZ cz. 3 s. 56, Z cz. 3 s. 64–65

Treści kształcenia w poszczególnych edukacjach


edukacja polonistyczna i edukacja społeczna
• głośne czytanie wiersza, wyszukanie w nim wskazanego fragmentu i pisanie odpowiedzi na pytania, kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące przedstawioną w wierszu wiosnę i wiosenny poranek, opisywanie w punktach wiosennych zmian w przyrodzie; na podstawie tekstu i własnej wiedzy
• wypowiedzi na temat kwiatów kwitnących wczesną wiosną; głośne czytanie wiersza, wyszukiwanie w tekście nazw kwiatów; redagowanie opisu przebiśniegu – na podstawie ilustracji, z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa i podanych pytań; opisywanie wybranych kwiatów przedstawionych na zdjęciach; wybieranie nazw kwiatów – rzeczowników w liczbie pojedynczej
• głośne czytanie opowiadania, pomysły na wykorzystanie niepotrzebnych rzeczy, samodzielne pisanie zdań
na temat wiosennych porządków,
• czytanie opowiadania, odpowiedzi na pytania do tekstu, wyjaśnienie, czym jest zator lodowy na rzece; rozmowa o przyczynach powstawania powodzi, pomocy udzielanej powodzianom przez straż pożarną i wojsko oraz o możliwości udziału w akcjach charytatywnych podejmowanych w celu niesienia pomocy powodzianom; sposoby zapobiegania powodziom; opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej,

edukacja matematyczna
• Sprawdzam siebie – samodzielne wykonywanie zadań utrwalających wiedzę i umiejętności z zakresu mnożenia i dzielenia w zakresie 30, etapowe rozwiązywanie zadań złożonych,
• tworzenie zbiorów 10-elementowych, przeliczanie jednostkowych elementów zbiorów, nazywanie pełnych dziesiątek w zakresie 100, zapisywanie liczebników słowami; rozwiązywanie zagadek matematycznych; porównywanie liczb, znaki >, <, =; obliczenia pieniężne
• dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami – obliczenia
w zakresie 100; odróżnianie cyfr dziesiątek i jedności; odczytywanie liczb zapisanych słowami, przedstawienie ich za pomocą cyfr; obliczenia pieniężne, porównywanie kwot; wskazywanie cyfry dziesiątek i jedności w podanych liczbach; rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, poznawanie siły nabywczej pieniędzy, etapowe rozwiązanie zadań tekstowych z wykorzystaniem ilustracji
• numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 100; wskazywanie cyfr dziesiątek i jedności; porównywanie sum i różnic; rozpoznawanie nominałów na monetach groszowych, układanie wskazanych kwot; wprowadzenie pojęcia grosz i jego skrótu; rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, kalendarzowe,
edukacja przyrodnicza
• wiosenne zmiany w przyrodzie; wiosna w świecie zwierząt: przyloty ptaków, budowanie gniazd, wiosenne przebudzenia, składanie jaj, narodziny młodych, zmiana futra
• wiosna w świecie roślin – wiosenne kwiaty; ochrona roślin – chronione gatunki kwiatów
• powódź – przyczyny, zagrożenia, sposoby zapobiegania, rola wojska i straży pożarnej w zapobieganiu powodziom i niesieniu pomocy powodzianom
edukacja plastyczna i edukacja techniczna
• „Wiosenny kolaż” – wykonanie pracy plastycznej (kolaż)
• „Pobudka jeża” – wykonanie pracy przestrzennej
• „Wiosenne gałązki” – praca plastyczno-techniczna

edukacja informatyczna
• wiosenne prace w Paint – w miarę możliwości uczniów – posiadanie oprogramowania
edukacja muzyczna
• nauka piosenki „Przyszła Pani Wiosna”

Religia
Sakramenty święte. Eucharystia i kapłaństwo.
Uczeń potrafi wymienić sakramenty ustanowione podczas Ostatniej Wieczerzy. Opowiada, że Jezusa przyjmujemy teraz pod postacią białego chleba - Hostia, jeśli byliśmy już u Pierwszej Komunii Św.
Język niemiecki
1. Piosenka "Backe, backe Kuchen"
- przesłanie piosenki w formie linku do strony na YouTube, pliku avi i mp 3 – do wyboru
- utrwalenie słownictwa z rozdziału In der Bärenküche – wykorzystanie podręcznika i ćwiczeń oraz Quizlet.com ( można robić ćwiczenia na komputerze, tablecie i telefonie), zadanie z Quizlet.com również w formie PDF
Wychowanie fizyczne
Gimnastyka – wykonywanie ćwiczeń rozluźniających mięśnie, korygujących postawę ( podskoki, wyskoki, pajacyk, skłony, przysiady..)

Kl.III Anna Pawłowska
Dni tygodnia
23.03.2020-
27.03.2020 Realizowane treści
Poniedziałek

Temat:Takie niezwykłe miejsca Ed matematyczna:Do t. 113: dzielenie typu 96 : 6 - grupowe rozwiązywanie zadań, praca metodą stacyjną; rozdzielności dzielenia względem dodawania, rozkład liczby 96 na liczby podzielne przez 6, 3, 4 i 2, rozkład liczb większych od 50 na liczby podzielne przez 5, sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia, obliczenia pieniężne, obliczenia związane z czasem.

Ed. polonistyczna:wzbogacanie słownictwa związanego z muzealnictwem - wyjaśnianie pojęć, praca ze słownikiem i encyklopedią; Czy muzea są nam potrzebne? czytanie informacji o nietypowych muzeach, uzupełnianie wyrazów brakującymi literami (trudnościami ortograficznymi): ó, u, rz, ż, ch, h - praca ze słowniczkiem ortograficznym; tworzenie nowych wyrazów poprzez zmianę jednej litery; łamigłówki dotyczące tematu, rozmowa na temat zachowania się w muzeum i traktowania eksponatów;
Wtorek

Temat:W poszukiwaniu wiosny Ed. matematyczna: Obliczenia w zakresie 100 z wykorzystaniem czterech działań, powtórzenie wiadomości - obliczenia temperatury, czasu, wagi, pojemności, długości, obliczenia pieniężne.

Ed. polonistyczna:Wypowiedzi na temat zmian w przyrodzie wiosną; głośne czytanie wiersza, wyjaśnienie poetyckich określeń, zwiastuny wiosny; rzeczowniki - nazwy roślin, zwierząt i zjawisk; uzupełnianie pytań w wywiadzie z wiosną; pisownia wyrazów z ż i rz - wypełnianie luk w wyrazach; pisanie rozwinięcia i zakończenia opowiadania do podanego wstępu na podstawie ilustracji.

Ed. społeczna:Ocena zachowania bohatera; omawianie kwietniowych świąt i zwyczajów z nimi związanych; poznawanie sylwetki sławnego baśniopisarza H. Ch. Andersena.
Środa

Temat:Wiosna w nas Ed. matematyczna:Obliczenia w zakresie czterech działań - jednostki czasu i długości, obliczanie temperatury, zegarowe i pieniężne; Sprawdzam siebie.

Ed. polonistyczna:Czytanie opowiadania, wyszukiwanie zabawnych fragmentów; rozmowa o pomyśle autora na napisanie tak przewrotnego tekstu; zamiana podanych w tekście nieprawdziwych faktów na prawdziwe informacje; pisanie kilkuzdaniowej przewrotnej wypowiedzi o marcowej pogodzie (opowiadania); podział rzeczowników na kategorie; rozwiązywanie krzyżówki; uzupełnianie rymowanki wyrazami z rz po spółgłosce j; pisanie "przewrotnego" dyktanda - utrwalanie pisowni rz po spółgłoskach,
Czwartek

Temat: Po śladach wiosny Ed. informatyczna:Gry związane z programowaniem z płyty CD.

Ed. polonityczna:czytanie opowiadania, ustalenie, co się wydarzyło podczas spaceru Jasia i taty; rozmowa o przydatności uważnej obserwacji otoczenia w trudnej sytuacji; ustalanie trasy bohatera od miejsca wypadku do leśniczówki, ocena zachowania chłopca; wypisywanie oznak nadchodzącej wiosny; dobieranie czasowników w odpowiedniej liczbie i rodzaju do podanych nazw wykonawców czynności; uzupełnianie zdań nazwami roślin w odpowiedniej formie;

Ed.przyrodnicza:Wiosenna hodowla roślin - założenie hodowli fasoli; zwiastuny wiosny - cechy pogody, zmiany w świecie roślin i zwierząt; rozmowa o bezpiecznych zachowaniach w czasie burzy; Polska i Dania na mapie Europy; rozpoznawanie ptaków gniazdujących w Polsce; rozpoznawanie kwiatów i drzew owocowych kwitnących w kwietniu.

Piątek

Temat : Na wiosnę wszystko się zmienia Ed.polonistyczna:Zorganizowanie wystawki poświęconej życiu i twórczości H. Ch. Andersena; wyjaśnienie pojęcia baśń; uzupełnianie metryczki baśni "Brzydkie kaczątko"; omówienie elementów świata przedstawionego, czasu i miejsca akcji; ustalanie kolejności wydareń w baśni; opowiadanie losów bohatera; opisywanie głównego bohatera, ocena zachowania bohaterów lektury; wyrazy określające uczucia bohatera; pisanie listu do wybranej postaci z baśni; pisownia wyrazów z ą i ę.

Ed.matematyczna:Dodawanie i odejmowanie setek w zakresie 1000 - rozwiązywanie zadań, wprowadzenie pojęcia kilometr, obliczenia odległości i pieniężne.

Ed.muzyczna:Nauka piosenki "Pobudka z ogródka"; wykonywanie rytmu uzupełniającego do piosenki; utrwalenie wiadomości o kanonie; poznanie trzech artykulacji na flecie.

Ed.techniczna:Kubizm - nazwiska wybitnych przedstawicieli kubizmu w malarstwie i obrazy kubistyczne • wiosenny krajobraz z figur geometrycznych - praca plastyczna z wykorzystaniem techniki orgiami.
kl III
Religia
Poszczególne części Mszy Świętej - spowiedź powszechna.
Uczeń wie, że podczas każdej Mszy Świętej przepraszamy Pana Boga i ludzi, odmawiamy formułkę spowiedzi powszechnej i jeśli nie mamy ciężkiego grzechu, to możemy przyjąć Pana Jezusa w Komunii Św, jeśli byliśmy już u Pierwszej Komunii św.
Język niemiecki
1. Strona 33 z podręcznika Auf der Ritterburg
- nowe słownictwo do zapisu w zeszycie z wymową przekazaną na pliku mp 3 – z podręcznika i nagranie własne
- zeszyt ćwiczeń – cztery ćwiczenia
- utrwalenie słownictwa z rozdziału Auf der Ritterburg – Quizlet.com ( można robić ćwiczenia na komputerze, tablecie i telefonie), zadanie z Quizlet.com również w formie PDF
Wychowanie fizyczne
Gimnastyka – wykonywanie ćwiczeń rozluźniających mięśnie, korygujących postawę ( podskoki, wyskoki, pajacyk, skłony, przysiady..)

Kl.IV
Zakres materiału z języka polskiego na bieżący tydzień:
1 – 2. Temat: Dlaczego utwór „Kopciuszek” to baśń? (2 godziny lekcyjne)
- uczniowie muszą przeczytać tekst z podręcznika
- wyodrębnić wydarzenia, bohaterów, miejsca i czas wydarzeń
- określić cechy bohaterek baśni
(karty pracy – tabela i plan wydarzeń do ułożenia i zapisania w odpowiedniej kolejności w zeszytach)
- przekład intersemiotyczny – narysować na kartce A4 rysunki trzech niezwykłych elementów występujących w baśni:
• magiczny przedmiot
• fantastyczna postać
• nieprawdopodobne zdarzenie
Następnie na tej samej kartce (może być na drugiej stronie) przepisz i uzupełnij notatkę:

Narysowałem/narysowałam trzy niezwykłe elementy, które pojawiły się w baśni „Kopciuszek”. Są to: postać - ……………, przedmiot - ………………., wydarzenie - …………….. .
Uważam, że te elementy są fantastyczne, ponieważ ………………… .

Rysunki i opis będą ocenione po powrocie do szkoły.

3. Temat: "Nie pomoże dobra wróżka..." (Wanda Chotomska, Kopciuszek) – tekst z podręcznika ze str. 207
- tekst z podręcznika do przeczytania
- zapisanie i podanie przykładów monologu i dialogu
- próbuje wyjaśnić pouczenie zawarte w tekście (przesłane w wiadomościach do n-la i sprawdzenie poprawności)
- uczniowie analizują stwierdzenia na temat tekstu – podobieństwa i różnice i zapisują w zeszycie pod odpowiednim hasłem.
4. Temat: Jak napisać zaproszenie? (2 godziny lekcyjne)
- uczniowie przerysowują do zeszytów schemat zaproszenia: zasada „5 palców”
- czytają informacje z podręcznika:
Jak napisać zaproszenie?
Przydatne słowa.
- wykonują ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń – układają zaproszenia na podstawie podanych informacji
Na następnej lekcji będą pisać 2 zaproszenia na 2 różne uroczystości – będą one przesłane do sprawdzenia przez nauczyciela i odesłane z ocenami i komentarzem.


Informatyka
Niech wygra najlepszy. Jak policzyć punkty w programie Scratch
Język angielski
Tematy lekcji:
1. I listen to classical music – Present Simple affirmative. – wprowadzenie czasu Present simple w zdaniach twierdzących: co to jest za czas, zasady użycia, przykłady, 3 zadania z zeszytu ćwiczeń.
2. The Terrific Two-Dug’s busy week, adverbs of frequency. – utrwalenie czasu Present simple, przysłówki częstotliwości, dni tygodnia, 1 zadanie z podręcznika, ćwiczenia w zeszycie ćwiczen
3. The film starts at four o’clock – speaing. – podawanie czasu, przypomnienie I utrwalenie zegarów, wprowadzenie “past” oraz “to”, wykorzystanie podręcznika i ćwiczeń
Technika
praca:wykonaj plakat Noś odblaski.
podstawa programowa:
E2-PODST-ZTECH-1.0-4.2 bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.
E2-PODST-TECH-2.0-II.2 interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty;


HISTORIA KLASA 4
IV. 13 Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o: Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni.
Religia kl IV Droga krzyżowa Jezusa- analiza zbawczych wydarzeń w Liturgii
Roku Kościelnego.
Uczeń wymienia najważniejsze wydarzenia oraz spotkane osoby podczas drogi krzyżowej Jezusa. Wie , że Jezus niósł krzyż ulicami Jerozolimy aż na górę Golgotę,gdzie został ukrzyżowany.


Matematyka
KL IV – 1. Liczby mieszane – utrwalenie wiadomości.
2. Dodawanie ułamków zwykłych.
3. Odejmowanie ułamków zwykłych.
Treści:
IV. Przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczy mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego, porównuje ułamki zwykle, zapisuje iloraz liczb naturalnych jako ułamek zwykły
V – dodaje i odejmuje ułamki zwykłe, a także liczby mieszane

Przyroda
Kl. 4 przyroda – Powtórzenie wiadomości z działu Odkrywamy tajemnice Zdrowia uczeń : 1) proponuje rodzaje wypoczynku i określa zasady bezpieczeństwa z nimi związane; 2) opisuje drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka, opisuje sposoby zapobiegania chorobom; 4) interpretuje oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych; 5) podaje zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi; 6) rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia; 7) prezentuje podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry; 8) wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje konsekwencje; uzasadnia, dlaczego nie należy przyjmować używek i środków energetyzujących oraz zbyt długo korzystać z telefonów komórkowych; 9) odszukuje na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych i wyjaśnia ich znaczenie; 10) opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się). V.1,2,4,5,6,7,8,9,10
Wychowanie fizyczne
Gimnastyka – wykonywanie ćwiczeń rozluźniających mięśnie, korygujących postawę ( podskoki, wyskoki, pajacyk, skłony, przysiady..)

KlasaV
Matematyka
- 1. Obliczanie pola prostokąta i kwadratu.
2. Pole równoległoboku i rombu.
Treści:
XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń oblicza pole kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, stosuje jednostki pola.

Język polski
1. Temat: Po stracie córki (mit z podręcznika o Demeter i Korze)
- Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 208 „Mit o Demeter i Korze”.
- Obejrzyj filmik (kto ma taką możliwość):
- Wykonaj polecenia do tekstu (karty pracy):
- odpowiedz na pytania dotyczące tekstu
- nazwij uczucia Demeter w określonych sytuacjach wg podanego wzoru
2 – 3. Temat: Daremny trud Syzyfa - o karze za zuchwałość. (2 godziny lekcyjne)
- Przeczytaj tekst z podręcznika
- uzupełnij tabelę nazwami cech lub przykładami zachowań Syzyfa (karta pracy) - tabela do uzupełnienia w zeszycie
- zapisanie zdań zawierających prawdziwe informacje (z podanej karty pracy) na temat dziejów Syzyfa
- wyjaśnienie związków frazeologicznych – korzystanie z różnych źródeł – i ułożenie zdania z użyciem wybranego związku.

4. Temat: Frazeologizm poprawny czy błędny.
- wyjaśnienie, czym jest związek frazeologiczny (podręcznik str. 214)
Zadania z podręcznika:
- przyporządkowanie podanym związkom właściwych objaśnień
- wskazanie w zdaniach związków frazeologicznych i wyjaśnienie ich znaczenia

5. Temat: Pan przecinek przychodzi z wizytą.
- przypomnienie i uzupełnienie wiadomości o zastosowaniu przecinka w zdaniach pojedynczych (podręcznik str. 220)
- wykonanie zadań z podręcznika (uzupełnianie i zapisanie w zeszycie wypowiedzeń; przepisanie zdań i wstawienie brakujących przecinków)
- ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 99
HISTORIA
V. 4 Uczeń charakteryzuje odbudowę i rozwój państwa Piastów za rządów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego.
V. 5 Uczeń przedstawia dokonania Bolesława Krzywoustego; opisuje konflikt z Cesarstwem Niemieckim.
Technika
zadanie: wykonaj prosty rysunek techniczny.
podstawa programowa:
E2-PODST-ZTECH-1.0-2.2 zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;
Plastyka praca z natury:rysunek/szkic elementu przyrodniczego format A4 technika ołówek
Zadanie:
podstawa programowa:
E2-PODST-PLAST-2.0-I.4 charakteryzuje i rozróżnia sposoby uzyskania iluzji przestrzeni w kompozycjach płaskich; rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna); rozpoznaje i świadomie stosuje światłocień, jako sposób uzyskania iluzji przestrzeni; podejmuje działania kreatywne z wyobraźni i z natury, skoncentrowane wokół problematyki iluzji przestrzeni;
E2-PODST-PLAST-2.0-I.5 charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni
Język angielski
Tematy lekcji:
1. Get Culture! A journey around…-project. – elementy kultury, projekt miejsca podróży (plakat A4): gdzie to miejsce się znajduje, co o nim wiadomo, co tam można robić, dlaczego jest ciekawe, wykorzystanie podręcznika.
2. Jobs-vocabulary. -wprowadzenie słownictwa o pracy i zawodach. – wykorzystanie wDesk.pearson.pl i messangera do odsłuchania słówek i pracy nad wymową, praca z podręcznikiem, ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.
3. She asked me to babysit – Past Simple affirmative for irregular verbs. – czasowniki regularne w zdaniach twierdzących, koncówka –d/-ed, przykłady, ćwiczenia.
Biologia kl. 5
E2-PODST-BIOL-2.0-II.5.1 tkanki roślinne – uczeń dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) tkanki roślinne oraz wskazuje ich cechy adaptacyjne do pełnienia określonych funkcji (tkanka twórcza, okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca)
Informatyka kl. V
Nie tylko Ilustracje. Dźwięk i wideo w prezentacji5. Temat: Czy ziarno wyda plon?
Religia
Słowo Boże, jako odpowiedz na ludzkie pytania i pomoc w
kształtowaniu naszego życia.
Uczeń zna treść perykopy o kuszeniu Pana Jezusz na pustyni. Potrafi odpowiedzieć na pytanie: ,,Dlaczego musimy walczyć z pokusami,które prowadzą nas do złych uczynków?"
Wychowanie fizyczne
Gimnastyka – wykonywanie ćwiczeń rozluźniających mięśnie, korygujących postawę ( podskoki, wyskoki, pajacyk, skłony, przysiady..)


Kl. VI a
Matematyka
1. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
2. Rozwiązywanie równań i zadań tekstowych.
Treści:
VI. Uczeń stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste równania, rozwiązuje równania, gdzie niewiadoma występuje po jednej stronie równania, czyta ze zrozumieniem treść zadania, wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, dostrzega zależności między podanymi informacjami, stosuje własny strategie rozwiązania zadania, weryfikuje wynik zadania tekstowego
Język polski Klasa VI
Temat: Punkt widzenia. (2 godziny lekcyjne)
- Przeczytaj fragmenty „Pamiętników Adama i Ewy” ze str. 245 – 246.
- Napisz w zeszycie (odpowiedz pełnym zdaniem):
Jak „Pamiętniki Adama i Ewy” nawiązują do Biblii?
- Uzupełnij tabelkę wpisują cechy bohaterów tekstu (karta)
- Zapoznaj się z definicją pamiętnika ze strony 247 z podręcznika.
- Przeczytaj informacje o kartce z pamiętnika i zapisz w zeszycie oraz zapamiętaj „ŻELAZNE ZASADY”. Przeczytaj również fragment „Pamiętnika Zuzi”.

Na kolejnej lekcji
Wykonaj na komputerze zad. 9 ze str. 247 z podręcznika (kartka z pamiętnika). Praca na ponad pół strony. Zastosuj zalecenia zawarte w „Żelaznych zasadach”. Zwracaj uwagę na poprawną pisownię. Tekst prześlij jako wiadomość do mnie do sprawdzenia i ocenienia.

3.Temat: Po co Bóg stworzył człowieka?
- odczytanie wiersza „Człowiek, żeby patrzał” str. 241
- wymień elementy świata stworzone prze Boga, o których jest mowa w wierszu
- wypisz przykłady epitetów i określ ich funkcje
- napisz, jaki był powód stworzenie człowieka – zapisz cytat, który o tym świadczy
4. Temat: Motywy biblijne
- zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku nt. motywów biblijnych
- wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych pochodzących z Biblii
- Napisz w punktach, co by było, gdyby Ewa nie zerwała zakazanego owocu (8 punktów) – prześlij do mnie zapisane przez Ciebie punkty.
5. Temat: Czy ziarno wyda plon?
- zapoznaj się z „Przypowieścią o siewcy” zawartą w podręczniku.
- na podstawie definicji przypowieści zawartej w podręczniku zapisz w zeszycie notatkę – Czym jest przypowieść?
- napisz, kim, według Ciebie, jest siewca, a czym jest ziarno?
- każda przypowieść oprócz dosłownego sensu ma znaczenie przenośne (ma nas czegoś nauczyć) – jak sądzisz, czego uczy nas przypowieść o siewcy, jakie wskazuje wzory do naśladowania w codziennym życiu – napisz notatkę kilkuzdaniową i prześlij do sprawdzenia.

Religia Sakramenty święte. Misja chrześcijanina w Kościele i świecie.

Uczeń wymienia sakramenty święte i potrafi krótko opowiedzieć , do czego one zobowiązują każdego chrześcijanina.Język niemiecki
Tematy lekcji:
1. Wohin gehst du? - utrwalenie słownictwa i użycia przyimków w Dativie i Akkusativie, 3 ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń
2. Entschuldiegung, wie komme ich zum Bahnhof? - nowe zagadnienie – pytanie o drogę, wyjaśnienie tematu w formie pisemnej lub nagrania głosowego, 2 ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń
3. Ich fahre mit dem Straßenbahn zur Schule – utrwalenie materiału z dwóch poprzednich lekcji, ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń i na Quizlet.com ( można robić ćwiczenia na komputerze, tablecie i telefonie), zadanie z Quizlet.com również w formie PDF

HISTORIA KLASA 6
XVII. 1 Uczeń sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze.
XVII. 2 uczeń przedstawia przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego.

klasa VIa/VIb technika
praca dla uczniów: Wymień 4 zasady bezpiecznego posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu.
Podstawa programowa:zapisz
E2-PODST-TECH-2.0-V.1 wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;

E2-PODST-TECH-2.0-V.2 odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym;

klasa VI a/VIb plastyka
Praca manualna: na podstawie twórczości impresjonistów C.Monet wykonaj pracę pt. Wschód słońca.
podstawa programowa:
E2-PODST-PLAST-2.0-II.2 wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);
E2-PODST-PLAST-2.0-II.6 stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych graficznych programów komputerowych);
• E2-PODST-PLAST-2.0-III.5 rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów;

• E2-PODST-PLAST-2.0-III.6 rozumie i charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce.

Język angielski KLASA 6a/b
Tematy lekcji:
1. Get culture! British TV – telewizja brytyjska, element kultury, wykorzystanie wDesk.pearson.pl lub Messagera do odłuchania tekstu, zadania z podręcznika.
2. Get culture! Our favourite TV programmes –project. – element kultury brytyjskiej, projekt klasowy: moje ulubione program telewizyjne, wykorzystanie podręcznika do projektu.
3. Cooking – vocabulary. – wprowadzenie słownictwa: gotowanie, wykorzystanie wDesk.pearson.pl i messangera do odsłuchania słówek i pracy nad wymową, praca z podręcznikiem, ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.
Biologia kl.6a i 6b
E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.11.a dokonuje obserwacji przedstawicieli gadów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania gadów do życia na lądzie,
E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.14.a identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z gromad kręgowców wymienionych w pkt 9–13 na podstawie jego cech morfologicznych;
E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.11.b określa gady jako zwierzęta zmiennocieplne,
E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.11.c przedstawia sposób rozmnażania i rozwój gadów,
Godzina wychowawcza
Patronka naszej szkoły

Informatyka kl. VI a
Trafiony, zatopiony. Jak wyszukać podany element w zbiorze
Wychowanie fizyczne
Gimnastyka – wykonywanie ćwiczeń rozluźniających mięśnie, korygujących postawę ( podskoki, wyskoki, pajacyk, skłony, przysiady..)
Klasa VI
Język polski
1 – 2. Temat: Punkt widzenia. (2 godziny lekcyjne)
- Przeczytaj fragmenty „Pamiętników Adama i Ewy” ze str. 245 – 246.
- Napisz w zeszycie (odpowiedz pełnym zdaniem):
Jak „Pamiętniki Adama i Ewy” nawiązują do Biblii?
- Uzupełnij tabelkę wpisują cechy bohaterów tekstu (karta)
- Zapoznaj się z definicją pamiętnika ze strony 247 z podręcznika.
- Przeczytaj informacje o kartce z pamiętnika i zapisz w zeszycie oraz zapamiętaj „ŻELAZNE ZASADY”. Przeczytaj również fragment „Pamiętnika Zuzi”.

Na kolejnej lekcji
Wykonaj na komputerze zad. 9 ze str. 247 z podręcznika (kartka z pamiętnika). Praca na ponad pół strony. Zastosuj zalecenia zawarte w „Żelaznych zasadach”. Zwracaj uwagę na poprawną pisownię. Tekst prześlij jako wiadomość do mnie do sprawdzenia i ocenienia.

3.Temat: Po co Bóg stworzył człowieka?
- odczytanie wiersza „Człowiek, żeby patrzał” str. 241
- wymień elementy świata stworzone prze Boga, o których jest mowa w wierszu
- wypisz przykłady epitetów i określ ich funkcje
- napisz, jaki był powód stworzenie człowieka – zapisz cytat, który o tym świadczy
4. Temat: Motywy biblijne
- zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku nt. motywów biblijnych
- wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych pochodzących z Biblii
- Napisz w punktach, co by było, gdyby Ewa nie zerwała zakazanego owocu (8 punktów) – prześlij do mnie zapisane przez Ciebie punkty.
5. Temat: Czy ziarno wyda plon?
- zapoznaj się z „Przypowieścią o siewcy” zawartą w podręczniku.
- na podstawie definicji przypowieści zawartej w podręczniku zapisz w zeszycie notatkę – Czym jest przypowieść?
- napisz, kim, według Ciebie, jest siewca, a czym jest ziarno?
- każda przypowieść oprócz dosłownego sensu ma znaczenie przenośne (ma nas czegoś nauczyć) – jak sądzisz, czego uczy nas przypowieść o siewcy, jakie wskazuje wzory do naśladowania w codziennym życiu – napisz notatkę kilkuzdaniową i prześlij do sprawdzenia.Klasa VIb
Informatyka
Trafiony, zatopiony. Jak wyszukać podany element w zbiorze
Wychowanie fizyczne
Gimnastyka – wykonywanie ćwiczeń rozluźniających mięśnie, korygujących postawę ( podskoki, wyskoki, pajacyk, skłony, przysiady..)
Religia
Sakramenty święte. Misja chrześcijanina w Kościele i świecie.
Uczeń wymienia sakramenty święte i potrafi krótko opowiedzieć , do czego one zobowiązują każdego chrześcijanina.
Język niemiecki
Tematy lekcji:
1. Wohin gehst du? - utrwalenie słownictwa i użycia przyimków w Dativie i Akkusativie, 3 ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń
2. Entschuldiegung, wie komme ich zum Bahnhof? - nowe zagadnienie – pytanie o drogę, wyjaśnienie tematu w formie pisemnej lub nagrania głosowego, 2 ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń
3. Ich fahre mit dem Straßenbahn zur Schule – utrwalenie materiału z dwóch poprzednich lekcji, ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń i na Quizlet.com ( można robić ćwiczenia na komputerze, tablecie i telefonie), zadanie z Quizlet.com również w formie PDF

HISTORIA KLASA 6
XVII. 1 Uczeń sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze.
XVII. 2 uczeń przedstawia przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego.

klasa VIa/VIb technika
praca dla uczniów: Wymień 4 zasady bezpiecznego posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu.
Podstawa programowa:zapisz
E2-PODST-TECH-2.0-V.1 wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;

E2-PODST-TECH-2.0-V.2 odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym;

klasa VI a/VIb plastyka
Praca manualna: na podstawie twórczości impresjonistów C.Monet wykonaj pracę pt. Wschód słońca.
podstawa programowa:
E2-PODST-PLAST-2.0-II.2 wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);
E2-PODST-PLAST-2.0-II.6 stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych graficznych programów komputerowych);
• E2-PODST-PLAST-2.0-III.5 rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów;

• E2-PODST-PLAST-2.0-III.6 rozumie i charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce.

Język angielski KLASA 6a/b
Tematy lekcji:
1. Get culture! British TV – telewizja brytyjska, element kultury, wykorzystanie wDesk.pearson.pl lub Messagera do odłuchania tekstu, zadania z podręcznika.
2. Get culture! Our favourite TV programmes –project. – element kultury brytyjskiej, projekt klasowy: moje ulubione program telewizyjne, wykorzystanie podręcznika do projektu.
3. Cooking – vocabulary. – wprowadzenie słownictwa: gotowanie, wykorzystanie wDesk.pearson.pl i messangera do odsłuchania słówek i pracy nad wymową, praca z podręcznikiem, ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.
Biologia kl.6a i 6b
E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.11.a dokonuje obserwacji przedstawicieli gadów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania gadów do życia na lądzie,
E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.14.a identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z gromad kręgowców wymienionych w pkt 9–13 na podstawie jego cech morfologicznych;
E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.11.b określa gady jako zwierzęta zmiennocieplne,
E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.11.c przedstawia sposób rozmnażania i rozwój gadów,
Matematyka
Rozwiązywanie równań oraz zadań tekstowych za pomocą równań
Nabycie umiejętności rozwiązywania prostych równań i trudniejszych ( niewiadome po obu stronach równania). Porządkowanie wyrazów równania, wykorzystywanie własności działań na równaniach ( dodawanie do obu stron, odejmowanie od obu stron, mnożenie i dzielenie obu stron równania przez tę samą liczbę. Sprawdzanie , rozwiązania. Analizowanie treści zadania i układanie równania do treści zadania. Sprawdzanie rozwiązania z warunkami zadania.

Klasa VI
Język Polski
1 – 2. Temat: Punkt widzenia. (2 godziny lekcyjne)
- Przeczytaj fragmenty „Pamiętników Adama i Ewy” ze str. 245 – 246.
- Napisz w zeszycie (odpowiedz pełnym zdaniem):
Jak „Pamiętniki Adama i Ewy” nawiązują do Biblii?
- Uzupełnij tabelkę wpisują cechy bohaterów tekstu (karta)
- Zapoznaj się z definicją pamiętnika ze strony 247 z podręcznika.
- Przeczytaj informacje o kartce z pamiętnika i zapisz w zeszycie oraz zapamiętaj „ŻELAZNE ZASADY”. Przeczytaj również fragment „Pamiętnika Zuzi”.

Na kolejnej lekcji
Wykonaj na komputerze zad. 9 ze str. 247 z podręcznika (kartka z pamiętnika). Praca na ponad pół strony. Zastosuj zalecenia zawarte w „Żelaznych zasadach”. Zwracaj uwagę na poprawną pisownię. Tekst prześlij jako wiadomość do mnie do sprawdzenia i ocenienia.

3.Temat: Po co Bóg stworzył człowieka?
- odczytanie wiersza „Człowiek, żeby patrzał” str. 241
- wymień elementy świata stworzone prze Boga, o których jest mowa w wierszu
- wypisz przykłady epitetów i określ ich funkcje
- napisz, jaki był powód stworzenie człowieka – zapisz cytat, który o tym świadczy
4. Temat: Motywy biblijne
- zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku nt. motywów biblijnych
- wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych pochodzących z Biblii
- Napisz w punktach, co by było, gdyby Ewa nie zerwała zakazanego owocu (8 punktów) – prześlij do mnie zapisane przez Ciebie punkty.
5. Temat: Czy ziarno wyda plon?
- zapoznaj się z „Przypowieścią o siewcy” zawartą w podręczniku.
- na podstawie definicji przypowieści zawartej w podręczniku zapisz w zeszycie notatkę – Czym jest przypowieść?
- napisz, kim, według Ciebie, jest siewca, a czym jest ziarno?
- każda przypowieść oprócz dosłownego sensu ma znaczenie przenośne (ma nas czegoś nauczyć) – jak sądzisz, czego uczy nas przypowieść o siewcy, jakie wskazuje wzory do naśladowania w codziennym życiu – napisz notatkę kilkuzdaniową i prześlij do sprawdzenia.

Klasa VII
Religia
Unia brzeska i wschodnie Kościoły Katolicku.
Uczeń zna cel i skutki zawarcia unii brzeskiej dla rozwoju chrześcijaństwa.
Język polski
1. Dobro i zło - Caravaggio - Powołanie Mateusza
2. Twórca i jego czasy - Ch . Dickens
3. Ch. Dickens - Opowiesć wigilijna- Każdy może być dobry - Sens życia Ebenezera Scroogea.
4. Ch. Dickens - Opowiesć wigilijna - Przemiana bohatera pod wpływem swiąt .
5.Ch. Dickens - opowiesć wigilijna - Realizm i fantastyka ( 2 godziny )

Matematyka
1. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
2. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem procentów.
Treści:
VI.4 Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi.
Język niemiecki
Temat na 2 lekcje:
1 In der Schule lerne ich... - przedmioty szkolene i plan lekcji, dni tygodnia, opis swojego tygodniowego planu lekcji, określanie upodobań – czego lubię się uczyć, a czego nie – wykorzystanie podręcznika i nagrania mp 3 do wymowy, zeszytu ćwiczeń – 4 ćwiczenia oraz ćwiczenia utrwalające na Quizlet.com. HISTORIA KLASA 7
XXIX. 1 II Rzeczpospolita w latach 1921–1939. Uczeń charakteryzuje skalę i skutki wojennych zniszczeń oraz dziedzictwa zaborowego.
XXVIII. 1 Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń omawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej – od październikowej deklaracji Rady Regencyjnej do „Małej Konstytucji”.

FIZYKA KLASA 7
IV.9 Uczeń rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury.

Plastyka
praca dla uczniów: wykonaj fotografię w oparciu o dzieło sztuki.
podstawa programowa:
E2-PODST-PLAST-2.0-I.1 wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów;
E2-PODST-PLAST-2.0-III.5 rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów;
E2-PODST-PLAST-2.0-II.6 stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych graficznych programów komputerowych);

Język angielski
Tematy lekcji:
1. The body – vocabulary. - wprowadzenie słownictwa: ciało ludzkie, wykorzystanie wDesk.pearson.pl i messangera do odsłuchania słówek i pracy nad wymową, praca z podręcznikiem, ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.
2. Countable and uncountable nouns. – przypomnienie wiadomości o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych, powtórzenie wiadomości dotyczących określników ilościowych, oraz wprowadzenie słownictwa: Snaks., praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń.
3.Sleep problems-reading. – odbiór tekstów czytanych: problem ze spaniem, wprowadzennie słownictwa dotyczącego tekstu oraz wyrażeń: sleeping habits, praca z podrecznikiem i ćwiczeniami.
Chemia kl. 7
E2-PODST-CHEM-2.0-III.7 stosuje do obliczeń prawo stałości składu i prawo zachowania masy (wykonuje obliczenia związane ze stechiometrią wzoru chemicznego i równania reakcji chemicznej).
E2-PODST-CHEM-2.0-III.3 zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej; dobiera współczynniki stechiometryczne, stosując prawo zachowania masy i prawo zachowania ładunku;
E2-PODST-CHEM-2.0-II.9 opisuje funkcję elektronów zewnętrznej powłoki w łączeniu się atomów; stosuje pojęcie elektroujemności do określania rodzaju wiązań (kowalencyjne, jonowe) w podanych substancjach;
E2-PODST-CHEM-2.0-II.13 określa na podstawie układu okresowego wartościowość (względem wodoru i maksymalną względem tlenu) dla pierwiastków grup: 1., 2., 13., 14., 15., 16. i 17.;
Biologia kl.7
E2-PODST-BIOL-2.0-III.11.1 wymienia gruczoły dokrewne (przysadka, tarczyca, trzustka, nadnercza, jądra i jajniki); wskazuje ich lokalizację i podaje hormony wydzielane przez nie (hormon wzrostu, tyroksyna, insulina, glukagon, adrenalina, testosteron, estrogeny i progesteron) oraz przedstawia ich rolę;
E2-PODST-BIOL-2.0-III.9.1 rozpoznaje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz określa ich funkcje;
E2-PODST-BIOL-2.0-III.9.3 opisuje łuk odruchowy i wymienia rodzaje odruchów; dokonuje obserwacji odruchu kolanowego;
E2-PODST-BIOL-2.0-III.10.1 rozpoznaje elementy budowy oka (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje w powstawaniu obrazu, dokonuje obserwacji wykazującej obecność tarczy nerwu wzrokowego

Informatyka kl. VII
Tworzenie dokumentu tekstowego

klasa VIII
Informatyka kl. VIII
Dokumentacja Imprezy sportowej
Biologia kl. 8
E2-PODST-BIOL-2.0-VII.5 przedstawia strukturę troficzną ekosystemu, rozróżnia producentów, konsumentów (I-go i dalszych rzędów) i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem;

Chemia kl. 8
E2-PODST-CHEM-2.0-IX.2 bada wybrane właściwości fizyczne i chemiczne etanolu; opisuje właściwości i zastosowania metanolu i etanolu; zapisuje równania reakcji spalania metanolu i etanolu; opisuje negatywne skutki działania metanolu i etanolu na organizm ludzki;
E2-PODST-CHEM-2.0-IX.3 zapisuje wzór sumaryczny i półstrukturalny (grupowy) propano-1,2,3-triolu (glicerolu); bada jego właściwości fizyczne; wymienia jego zastosowania;

Język Angielski
Tematy lekcji:
1. Third conditional for unreal situations in the past. – praca z podrecznikiem, zasady uzycia trzeciego okresu warunkowego do opisu nierealnych sytuacji z przeszłości, przykłady, zadania
2 -3. Fearless Felix – listening; Warnings and prohibition-writing.-odbiór tekstów słuchanych, wykorzystanie eDesk.pearson.pl lub messanger do odsłuchania tekstu, wprowadzenie słownictwa Space science; wprowadzenie słownictwa: ostrzeżenia I zakazy, praca z podręcznikiem, zadania utrwalające.
FIZYKA KLASA 8
IX. 8 Uczeń rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone; porównuje wielkość przedmiotu i obrazu.
HISTORIA KLASA 8
XL. 3 Uczeń wyjaśnia przyczyny zawarcia porozumienia „okrągłego stołu”, przedstawia jego głównych uczestników i opisuje postanowienia.
XLI. 1 Uczeń opisuje kluczowe przemiany ustrojowe w latach 1989–1997.
WOS KLASA 8
XII. 1 Uczeń wymienia cele i przejawy działania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.
XII. 2 Uczeń wymienia cele działania Unii Europejskiej; znajduje informacje o życiorysie politycznym Ojców Europy oraz obywateli polskich pełniących ważne funkcje w instytucjach unijnych.
XII. 4 Uczeń przedstawia działalność Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.
Język niemiecki
Temat:
1. Wollen heißt können – praca z podręcznikiem i nagraniem mp 3 z wymową – co umiemy, a czego chcemy się nauczyć, 1 ćwicznie z podręcznika, 2 z zeszytu ćwiczeń oraz ćwiczenia utrwalające na Quizlet.com.
2. Sport für alle - określanie jakich sprzętów potrzebujemy do jakiej aktywności sportowej.Użycie czasownika „brauchen" z Akkusativem, dopasowywanie dyscyplin sportowych do miejsc w których możemy je uprawiać – 2 ćwiczenia z podręcznika i 2 z zeszytu ćwiczeń. Ćwiczenia utrwalające na Quizlet.com.
Matematyka
KL. VIII – 1. Utrwalenie wiadomości o figurach płaskich.
2. Utrwalenie wiadomości z geometrii przestrzennej.
Treści:
XI Uczeń oblicza pola i obwody figur, stosuje jednostki pola, stosuje twierdzenie Pitagorasa, znajduje środek odcinka,
VIII. stosuje własności kątów, korzysta z własności wielokąta foremnego, oblicza długość cięciwy
X. Oblicza pole i objętość graniastosłupów i ostrosłupów, stosuje jednostki objętości
Język polski
1.Quo vadis H.Sienkiewicz- Miłosć ( nie)jedno ma imię
2.Twórca i jego dzieło . Sławomir Mrożek
3.Być kims innym - Sławomir Mrożek
4.Bez wyboru - K.K Baczyński- Z głową na karabinie .
5. Trudna sytuacja - B. Kosma- Pozłacana rybka

Religia
kl VIII Cel misji katolickich. Obrona wartości chrześcijańskich.
Uczeń zna etapy Chrystianizacji Europy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrona danych osobowych - 24.03.2020 r. 

 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

W związku ze zbieraniem dodatkowych danych przez Szkołę Podstawową w Wężyskach w związku z epidemią koronawirusa, oraz realizacją rozporządzeń MEN z dnia 20 marca 2020 https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne prosimy o zapoznanie się z klauzulą.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Administratorem danych osobowych: imię nazwisko, e-mail, nr telefonu, numer identyfikacyjny, login , e-mail, nr telefonu - ucznia, rodziców/opiekunów prawnych jest Szkołą Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach, Wężyska 162, 66-600 Krosno Odrzańskie. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu oraz umożliwienia przeprowadzenia lekcji zdalnych, na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 20 marca 2020 poz. 493) ORAZ ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 20 marca 2020 poz. 492). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Dyrektor szkoły
Iwona Skołozubow

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat - 22.03.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Koleżanki ,Koledzy Nauczyciele
Decyzją MEN zajęcia w szkołach , przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych pozostają odwołane do 10 kwietnia 2020 , w praktyce oznacza do 15 kwietnia 2020.
Jednocześnie od poniedziałku 23.03.2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji do dnia 10 .04.2020 wprowadza się obowiązek zdalnego nauczania.
Ponieważ mamy już przećwiczony ten sposób edukacji za pomocą Librusa, pozostaniemy przy tym rozwiązaniu na najbliższy czas. Większość pracy nauczycieli i uczniów będzie się opierała na podręcznikach i ćwiczeniach, które posiadają uczniowie. Będziemy realizowali treści z podstawy programowej, te których uczniowie będą mogli się nauczyć sami przy wsparciu Rodziców, ale w kontakcie z nauczycielami. Jest to wielki sprawdzian dla samych uczniów, duże utrudnienie dla Rodziców a innowacja w pracy nauczycieli.
Wszystkich uczniów informuję, że od jutra nauka wasza jest obowiązkowa w godzinach od 8.00 do 15.00 - oczywiście nie oznacza to , że tyle czasu macie spędzać przed komputerem. Odczytujemy zadania, polecenia , wyjaśnienia i pracujemy z książką , zeszytem ćwiczeń, zeszytem przedmiotowym. Wasza praca podlegać będzie ocenianiu. Każdy nauczyciel będzie do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach wyżej wymienionych. Możecie korespondować za pomocą Librusa, lub telefonicznie ( o ile nauczyciele udostępnią swój telefon prywatny czy e-mail, inaczej przez sekretariat szkoły tel. 68 3831867). Odpytywanie uczniów może odbywać się mailowo, bądź telefonicznie. Uczniowie mogą być proszeni o przesyłanie swoich prac w sposób uzgodniony z danym nauczycielem ( w przypadku braku odpowiednich urządzeń, pracę może dostarczyć do szkoły Rodzic w formie papierowej wrzucając do skrzynki podawczej ( praca musi zawierać imię i nazwisko ucznia i do kogo jest kierowana).
Ponadto , informuję ze dzieci 6-letnie również od jutra będą miały zajęcia zdalne - w tym celu proszę Rodziców o odczytywanie poleceń dla maluchów. Jeśli nie mają swoich książek to proszę Rodziców jutro w godzinach 10- 13 zgłosić się do oddziałów po książki
Następne komunikaty w tej sprawie ukażą się jutro.
Zostańcie w domu, miejmy nadzieję, że nasz odpowiedzialna postawa przyczyni się do mniejszej aktywności koronawirusa i uchroni nas przed skutkami zakażenia.
Dbajmy o siebie i swoich najbliższych.

Dyrektor szkoły
Iwona Skołozubow

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat - 16.03.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
nauczyciele zdalnie podają materiał do lekcji , które według planu lekcji ma uczeń w danym dniu.
Niestety taka forma pracy wymaga od uczniów , aby od godziny 8.00 logowali się do Librusa i wykonywali pracę tak jakby byli w szkole.
Proszę o samodyscyplinę bo w przeciwnym wypadku powstaną duże zaległości u uczniów, którzy nie pracują systematycznie.
Szanowni Rodzice, was prosimy o nadzorowanie pracy uczniów, udostępnienie urządzeń telekomunikacyjnych z dostępem do Internetu.
Powstała przerwa szkolna to nie ferie ani wakacje.
Dbajmy przy tym o zdrowie dzieci i swoje. Przestrzegajmy zaleceń sanitarnych, nie lekceważmy wprowadzonych obostrzeń.
Zdrowia i wytrwałości życzę wszystkim.
Dyrektor szkoły
Iwona Skołozubow

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Komunikat - 13.03.2020 r. 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
w związku z zamknięciem szkoły do 25 marca 2020
od dziś rozpoczynamy naukę poprzez zdalne nauczanie. Każdy uczeń ma obowiązek logowania się do LIBRUSa i wykonywania pracy zgodnie ze wskazaniami nauczyciela. Praca Wasza będzie podlegała ocenie. Nauczyciele będą zadawać zadania w godzinach od 8 do 14 każdego dnia . Wy macie czas na wykonanie pracy również po godzinie 14.00.
Taka forma pracy będzie od Was wymagała większego zaangażowania i samodzielności. Waszym sojusznikiem w pokonywaniu trudności będą podręczniki w których znajdziecie to co będzie Wam potrzebne do wykonania pracy.
Za pomocą Librusa możecie prosić o pomoc nauczycieli zadając pytania .
Wierzymy w Was i razem damy radę.

Dyrektor szkoły
Iwona Skołozubow

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o formie pracy - 12.03.2020 r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie.
Zgodnie z ustaleniami z dnia wczorajszego, przekazujemy informację dotyczącą organizacji czasu pracy w okresie gdy szkoła pozostanie zamknięta. Już od dzisiaj tj od 12.03.2020 uczniowie będą mieli obowiązek wykonywać zdalnie zadania i prace zlecane przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów. Prace będą zadawane w godz.8-15 za pomocą aplikacji Librus, zgodnie z planem lekcji obowiązującym w danym dniu. Zadania do wykonania proszę traktować jako obowiązkowe ponieważ będą one oceniane. W związku z tym proszę o poważne potraktowanie sprawy i stosowanie się do ogólnych wytycznych. Przypominamy, że czas zamknięcia szkoły nie jest czasem wolnym od nauki.

Dyrektor szkoły
Iwona Skołozubow

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel do Rodziców - 11.03.2020 r. 

Szanowni Państwo!
W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wprowadzonymi środkami zapobiegania temu zjawisku zwracamy się z prośbą o potraktowanie sprawy jako wyjątkowej, która waży o Bezpieczeństwie Wszystkich Polaków. Czas nieposyłania dzieci do przedszkoli, żłobków i szkół to nie ferie LECZ OKRES DOMOWEJ KWARANTANNY - DZIECI bezwzględnie muszą pozostać w domu, zaprzestać odwiedzin u rodziny, kolegów sąsiadów, spacerów po ulicach itp. Kwarantanna to swoista izolacja.
Odpowiednie służby: Policja , Straż Miejska, nauczyciele i inne instytucje powołane przez Sztab Kryzysowy itp. będą kontrolować ulice, place zabaw, boiska, sklepy itp. pod kątem przebywania w tych miejscach dzieci. W przypadku napotkania dzieci w/w miejscach rodzice mogą spodziewać się nałożenia kar pieniężnych do wysokości 5 tys. zł.

Apelujemy o zastosowanie się do najwyższych środków ostrożności.

Dyrektor szkoły
Iwona Skołozubow

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe informacje dotyczące zawieszenia zajęć - 11.03.2020 r.

Szanowni Państwo.
Doprecyzowanie informacji dotyczących zawieszenia zajęć- informacje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach 

Dyrektor szkoły
Iwona Skołozubow

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych. - 11.03.2020 r.

Szanowni Państwo.
W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na naszym terenie przekazujemy decyzję Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu szkół. Premier Mateusz Morawiecki powiedział: "podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych – od poniedziałku na dwa tygodnie (…) Jednak już od jutra szkoły będą niedostępne do działań edukacyjnych. Dla naszych dzieci najważniejsze jest niewychodzenie z domu, bo dzieci mogą być nosicielami wirusa. To zachowanie, które jest bardzo odpowiedzialne, bo mogą w sposób nieświadomy zarazić swoich dziadków. Wiemy, że dzieci, gdy mają koronawirusa, zazwyczaj przechodzą go w sposób łagodny - mówi szef rządu."
W związku z tym apelujemy aby już od jutra nie posyłać dzieci do szkoły od jutra bowiem zawieszone zostają zajęcia edukacyjne. Bieżące informacje będziemy przekazywać Państwu za pomocą Librusa. Planowany powrót dzieci do szkół to 30 marzec 2020.

Dyrektor szkoły
Iwona Skołozubow