• Kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach
 • Sprawność działania nauczycieli i uczniów w klasie szkolnej
 • Szkolny zestaw programów nauczania gwarantujący dobrą jakość nauczania
 • Podmiotowa wizja rozwoju każdego wychowanka
 • Ukierunkowane myślenie pedagogiczne na przyszłość, innowacyjność i alternatywność
 • Współpraca z rodzicami w uzgadnianiu rozwoju każdego ucznia
 • Wzbogacony i unowocześniony warsztat pracy uczniów i nauczycieli
 • Sprawna organizacja dnia i tygodnia pracy szkoły
 • Opanowane procedury bezpieczeństwa
 • Sprawny system przepływu informacji wewnętrznej, obiegu i archiwizacji dokumentów
 • Porządek, ład i estetyka obiektu oraz terenów szkolnych
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach i obiektach szkoły
 • Rosnąca liczba laureatów i finalistów konkursów, olimpiad oraz zawodów sportowych
 • Osiąganie co najmniej dobrych wyników przez absolwentów na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych
 • Przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych