Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Jesteśmy szkołą środowiskową, przyjazną każdemu uczniowi. Kierujemy się zasadą indywidualizacji procesu nauczania dostosowując wymagania do możliwości i zdolności ucznia. Mając na uwadze rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne społeczeństwa lokalnego stwarzamy możliwości wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim uczniom. Szczególną opieką otaczamy dzieci i młodzież wywodzące się ze środowisk patologicznych, zagrożonych patologią lub będących w szczególnej sytuacji ze względu na zaistniałe zdarzenie losowe.